Secretariat
Federatia Romana de Psihoterapie,
Str. Stelea Spătarul, Nr.24, Ap. 1, Sector 3, București, Romania
Cont bancar: RO08RNCB0087008122250001

Ozana Nițulescu, secretar general
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Statutul FRP
Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control

Art. 46 Secretarul general tine evidenta actelor, cererilor, rapoartelor si proceselor verbale ale Federatiei.
Art. 47 Secretarul general tine evidenta membrilor Federatiei.
Art. 48 Secretarul general întocmeste formularele tip utilizate de Federatie.
Art. 49 Secretarul general organizeaza programul secretariatului Federatiei.
Art. 50 Cu acordul consiliului director secretarul general îsi poate numi unul pâna la trei asistenti.

Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.

Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

6. Secretariatul
Administrativ organizatorice
a) Secretarul general patreaza legatura cu toate asociatiile membre ale FRP prin intermediul a doua persoane de contact stabilite de catre fiecare asocieatie.
b) Principala modalitate de comunicare in cadrul FRP intre secretariat si asociatiile membre va fi corespondenta electronica. Cele doua persoane de contact pentru fiecare asociatie in parte vor furniza adrese de e-mail pentru grupul oficial de informare si comunicare al FRP.

10. Diverse
a) Comunicarile in format electronic sunt adimise ca modalitate oficiala de transmitere a informatiilor in cadrul federatiei.

Statutul FRP
Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control

Art. 26 Organele de conducere, administrare şi control ale Federaţiei sunt: adunarea generală, consiliul director, comisia de cenzori, comisia profesională, comisia de supraveghere şi comisiile specializate.
Art. 27 Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi asociaţi. Doar membrii acreditaţi au drept de vot în adunarea generală.
Art. 28 Competenţa adunării generale cuprinde prevederile legale în vigoare.
Art. 29 Adunarea generală acordă sau suspendă statutul de membru acreditat numai pe baza recomandării Comisiei Profesionale.
Art. 30 Adunarea generală este convocată de consiliul director. Acesta va informa cu cel puţin o lună înainte pe toţi membrii fondatori şi asociaţi in legatură cu data, ora şi locul unde se va desfăşura adunarea generală. Ordinea de zi a adunarii generale va fi stabilită prin regulamentul Fundaţiei şi va fi transmisă membrilor fondatori şi asociaţi cu cel putin 10 (zece) zile înaintea adunării generale.
Art. 31 Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi minim 2 (două) treimi din totalul membrilor acreditaţi. Reprezentarea acestora este facută prin delegaţi stabiliţi de forumul de conducere al fiecărui membru acreditat în parte. Numai unul din delegaţi are drept de vot în adunarea generală.
Art. 32 Adunarea generală ia decizii cu acordul majorităţii simple a membrilor acreditaţi prezenţi cu excepţia cazurilor în care este menţionat altfel în prezentul statut. In cazul demiterii membrilor consiliului director înainte de încheierea mandatului este nevoie de acordul a 2 ( două ) treimi din numărul total al membrilor acreditaţi.
Art. 33 Adunările generale pot fi: ordinare - convocate o dată pe an, în primul trimestru; extraordinare - altele decât cele ordinare.
Art. 34 Toţi membrii Federaţiei au dreptul de a participa la adunarea generală.
Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.


Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

8. Adunarea generala
a) Pentru participarea la sedintele adunarii generale a FRP delegatia unei asociatii trebuie sa prezinte la inceputul sedintei o copie dupa actul aditional ce certifica dreptul delegatilor de a reprezenta asociatia sau o delegatie de imputernicire din partea consiliului director sau adunarii generale a asociatiei, precum si copii dupa actele aditionale ale asociatiei survenite de la ultima adunare generala a FRP.
b) Procedura de decizie in adunarea generala va merge dupa urmatorul algoritm:
- propunere
- sustinere a propunerii (de catre delegatul unei alte asociatii),
- puncte de informare
- propunere amendament cu sustinere a propunerii (de catre delegatul unei alte asociatii),
- puncte de informare
- vot pentru amendament: abtineri, voturi impotriva, voturi pentru.
- vot pentru propunere cu sau fara amendament, dupa caz: abtineri, voturi impotriva, voturi pentru.
c) Adunarea generala ordinara
- Ordinea de zi a adunarii generale este dupa caz, urmatoarea:
1. Stabilirea validitatii adunarii generale conform cerintelor statutare.
2. Prezentarea rapoartelor si proiectelor de activitate ale comisiilor FRP, ale CD si CC.
3. Adoptarea rapoartelor de activitate ale comisiilor FRP, ale CD si CC dupa caz.
4. Modificari la statutul FRP. Adoptarea noului statut.
5. Prezentarea asociatiilor ce dorsc sa colaboreze cu FRP pentru obtinerea certificatelor de acreditare a psihoterapeutilor.
6. Adoptarea modului de colaborare cu asociatiile mentionate la punctul 4.
7. Alegerea persoanelor ce vor acupa pozitii oficiale: CD, CC, CS.
8. Infiintarea de comisii speciale conform prevederilor noului statut.
9. Alegerea persoanelor membre ale acestor comisii.
10. Stabilirea de sarcini speciale (pentru problemele ce nu pot fi rezolvate din diferite motive de AG)
11. Intocmirea registrului actelor FRP.
12. Intocmirea si semnarea Actului Aditional de modificare a Statutului FRP si de consemnare a noii componente a CD, CC, CS.
13. Diverse
14. Semnarea procesului verbal al AG al FRP.
d) Adunarea generala extraordinara
- Este convocata conform prevederilor statutare si anuntata in timp util membrilor FRP de catre secretarul general.
- Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara va cuprinde cel putin urmatoarele trei puncte:
1. Stabilirea validitatii adunarii generale conform cerintelor statutare.
2. Diverse
3. Semnarea procesului verbal al AG al FRP
e) Prevederi administrative
- Absenta la mai mult de 3 adunari generale ordinare consecutive a delegatilor unei asociatii duce la suspendarea calitatii de membru acreditat si implicit la mentionarea acestui fapt in registrele federatiei.
- Absenta la mai mult de 4 adunari generale ordinare consecutive a delegatilor unei asociatii duce la pierderea calitatii de membru asociat si implicit la mentionarea acestui fapt in registrele federatiei.
- Neplata obligatiilor finaciare stabilite de FRP pentru o asociatie membra aduce dupa sine suspendare dreptului de vot in adunarile generale.
- Neplata obligatiilor finaciare stabilite de FRP pentru o asociatie membra, pentru mai mult de 4 ani consecutiv, aduce dupa sine pierderea calitatii de membru asociat si implicit la mentionarea acestui fapt in registrele federatiei.
- Exceptiile de la paragrafele 1-4 ale punctului 8, e) sunt stabilite numai cu acordul adunarii generale.

Membrii comisiei de supraveghere

  • Ileana Antonescu Botezat
  • Augustin Cambosie
  • Dana Dragoteanu

 adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Statutul FRP
Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control

Art. 64 Comisia de supraveghere este forumul de supraveghere generală a activităţii Federaţiei.
Art. 65 Membrii comisiei de supraveghere sunt membrii activi ce au deţinut la un moment dat, pe durata unui întreg mandat, funcţia de preşedinte al Federaţiei şi şi-au manifestat dorinţa de a fi membri ai acestei comisii. Sunt confirmaţi sau revocaţi de către adunarea generală cu majoritate absolută. Mandatul membrilor comisiei de supraveghere este de 5 (cinci) ani.
Art. 66 Comisia de supraveghere poate cere consiliului director convocarea adunarii generale extraodinare în cazul încălcării prevederilor prezentului statut sau a regulamentelor de funcţionare a Federaţiei.
Art. 67 Comisia de supraveghere îşi poate întocmi un regulament intern de funcţionare ce trebuie validat de adunarea generală.

Membrii consiliului director

  • Președinte: Mara Adriana Priceputu
  • Vicepreședinte: Ramona Covrig
  • Vicepreședinte: Georgeta Niculescu
  • Secretar general: Ozana Nițulescu
  • Trezorier:  Andreea Hiriza

adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Statutul FRP
Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control

Art. 35 Consiliul director este forumul executiv al Federaţiei. Are în componenţa sa un preşedinte, un secretar general, un trezorier şi 2 (doi) vicepreşedinţi.
Art. 36 Consiliul director este legal constituit în şedinţă dacă sunt prezenţi cel puţin 4 (patru) dintre membrii săi. Procesul verbal de şedinţă va fi comunicat membrilor fondatori şi asociaţi în maxim 14 (paisprezece) zile.
Art. 37 Consiliul director îndeplineşte prevederile legale de competenţă şi responsabilitate şi ia decizii prin consens.
Art. 38 Consiliul poate iniţia proiecte pe baza unei propuneri de proiect. Propunerea de proiect va cuprinde planul detaliat al proiectului, bugetul proiectului şi datele personale şi de contact ale coordonatorului de proiect.
Art. 39 Membrii consiliului director au mandat de 4 (patru) ani.
Art. 40 Membrii consiliului director răspund pentru pagubele aduse Federaţiei dacă s-au produs din vina lor.
Capitolul VI

Prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completează prin regulamentul general al Federației și prin regulamentele consiliilor și comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generală cu majoritate absolută.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradicție sau neconcordante în regulamentele Federației prevederile statutare primează în fața regulamentului general și prevederile regulamentului general primează în fața regulamentelor comisiilor. Alte neconcordanțe și contradicții sunt soluționate de consiliul director sau de adunarea generală în funcție de subordonarea organului respectiv.

Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

7. Consiliul director
a) Ordinea de zi
- semnarea minutei ședintei precedente
- consemnarea sarcinilor îndeplinite, amânate sau suspendate.
- stabilire restanțelor și noi termene pentru acestea.
- stabilirea problemelor noi pe ordinea de zi.
- dezbaterea punctuală a problemelor de pe ordinea de zi și stabilirea noilor sarcini.
- consemnarea acestora.
b) Minuta ședinței este întocmită de sceretarul general al FRP și exoediată în format electronic membrilor consiliului director și membrilor comisiilor interesate de hotărârile consiliului în maxim 72 de ore.
c) Alte proceduri: sunt aplicate conform cerințelor statutare impuse de comisia profesională strict pe probleme legate de activitatea de formare profesională (conform Art. 60 din Statutul FRP).